Tuesday 13 May 2008

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၶဳဒၶႆ

ပစၥယုေဒၶသ ပါ႒ိ

ေဟတုပစၥေယာ ၊ အာရမၼဏပစၥေယာ ၊

အဓိပတိ ပစၥေယာ၊

အနႏၱရပစၥေယာ ၊ သမနႏၱရ ပစၥေယာ ၊

သဟဇာတ ပစၥေယာ ၊

အညမည ပစၥေယာ၊ နိႆယ ပစၥေယာ၊

ဥပနိႆယပစၥေယာ ၊

ပုေရဇာတ ပစၥေယာ ၊ ပစၦာဇာတ ပစၥေယာ၊

အာေသ၀နပစၥေယာ ၊

ကမၼ ပစၥေယာ ၊ ၀ိပါက ပစၥေယာ ၊ အာဟာရ ပစၥေယာ ၊

ဣျႏၵိယပစၥေယာ ၊

စ်ာန ပစၥေယာ ၊ မဂၢ ပစၥေယာ ၊ သမၸယုတၱ ပစၥေယာ ၊

၀ိပၸ ယုတၱ ပစၥေယာ၊

အတိၳိပစၥေယာ ၊ နတၳိ ပစၥေယာ ၊ ၀ိဂတ ပစၥေယာ ၊

အ၀ိကတ ပစၥေယာ တိ။

ပစၥယုေဒၵေသာ နိ႒ိေတာ။

ပ႒ာန္း ၂၄ ပစၥည္း အက်ဥ္းၿပီး ၏ ။


No comments: